Navigácia

Fotogaléria

Navigácia

Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) je podľa školského zákona č. 245/2008 Z.z., § 7, odsek 1 základným pedagogickým dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočnňuje výchova a vzdelávanie v škole.

Je to dokument, v ktorom sa pretransformujú ciele Štátneho vzdelávacieho programu ISCED3 pre vyššie sekundárne vzdelávanie. Obsahuje vzdelávacie ciele, ktoré si stanoví škola, obsah výučby, metóy a formy vzdelávacieho procesu, stratégie a metódy hodnotenia, organizácie a riadenia vzdelávania výstupy.

ŠkVP vydáva riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v Rade školy. Schvaľuje ho zriaďovateľ.

Na dokument "Školský vzdelávací program Gymnázia v Detve" sa vzťahujú autorské práva, ktoré vlastní škola.

Na stiahnutie: "Školský vzdelávací program Gymnázia v Detve"

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Detva
    ul. Štúrova 849,
    962 12 Detva
  • +421 x 455457619
    +421 x 455456144

Fotogaléria