Navigácia

Fotogaléria

Navigácia

Prijímacie skúšky

Kritériá prijímacieho konania

 

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

 

V školskom roku 2016/2017 otvárame v našom gymnáziu jednu triedu s učebným plánom 7902 J 00 gymnázium.

 

 

Termín príjímacích pohovorov:

 

prvé kolo

 

  14. 5. 2018  o 8:00 hod. – prvý termín (výsledok prijímacej skúšky)

  17. 5. 2018 o 8:00 hod. – druhý termín (výsledok prijímacej skúšky)

 

druhé kolo

 

19. 6. 2018  o 8:00   (výsledok prijímacej skúšky)

počet voľných  miest je 4

 

 

Kritéria prijímania pre školský rok 2018/2019

 

Uchádzačov budeme prijímať na základe:

 • výsledkov prijímacích skúšok z profilových premetov - slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktoré sú podľa platnej legislatívy povinné pre všetky gymnáziá,
 • priemerného prospechu dosiahnutého v 7. a 8. ročníku a na polroku 9. ročníka
 • výsledkov Testovania9 - 2017.
 • v  zmysle § 65 ods.(2) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v spolupráci so špeciálnym pedagógom.

   

Do priemerného prospechu sa nepočítajú známky z výchov. Ak mal žiak na základnej škole dva cudzie jazyky, do priemeru sa počíta ten, z ktorého dosiahol za uvedené obdobie lepšiu známku.

 

Forma a obsah prijímacích skúšok:

 

Slovenský jazyk a literatúra

Forma:

 • písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

Obsahová náplň:  

ŠVP  ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia, predmet Slovenský jazyk a literatúra, výkonový a kompetenčný štandard.

 

Matematika

Forma:

 • písomný test

 

Obsahová náplň: 

ŠVP  ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami, predmet Matematika, výkonový a kompetenčný štandard.

 

Bodové hodnotenie:

 • výsledky prijímacej skúšky z profilových predmetov, t. j. slovenského jazyka a literatúry a matematiky
 • študijné výsledky dosiahnuté v základnej škole: maximum 100 bodov
 • výsledky Testovania9 zo slovenského jazyka a literatúry
 • výsledky Testovania9 z matematiky
 • umiestnenie na 1.- 3. mieste (v 7., 8. a 9. ročníku) v:
  • krajských súťažiach a olympiádach vo všetkých predmetoch (okrem výchov) a účasť v celoštátnom kole: 10 bodov
  • okresných súťažiach a olympiádach vo všetkých predmetoch  (okrem výchov) a účasť v krajskom kole: 5 bodov
  • krajských a vyšších kolách športových, výtvarných, kultúrnych súťaží: 5 bodov

 

Body uchádzač získa za najvyššie umiestnenie v príslušnej súťaži na základe diplomu alebo potvrdenia, ktoré treba doložiť k prihláške na štúdium. Na potvrdení musí byť uvedené meno a priezvisko žiaka, názov olympiády alebo súťaže, umiestnenie, dátum, podpis a pečiatka.

Pri udeľovaní bodov sa vychádza zo známok za jednotlivé predmety, ktoré sú uvedené na prihláške žiaka. Za správnosť údajov zodpovedá príslušná základná škola a zákonný zástupca, ktorý prihlášku podpísal.

 

Poradie uchádzačov bude zostavené na základe výpočtu podľa nasledovného vzorca:

 

PB = 150 - 50 x Pbody za PS + 1/2 TSJ + 1/2 TM + body za súťaže

 

                                                            PB - počet bodov

                                                           Tsj – % = počet bodov z Testovania9 zo SJL

                                                           TM – % = počet bodov z Testovania9 z MAT

                                                           P - priemer známok za 7., 8. r. a polrok 9. r.

                                                          

 

V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje o poradí:

 1. prednosť dostane uchádzač so ZPS.
 2. lepší priemerný prospech za  7., 8. r. a polrok 9. r. základnej školy
 3. väčší počet bodov získaných za Testovanie9

 

Uchádzači, ktorí pre nedostatok miesta neboli prijatí, budú prijímaní na miesta uvoľnené po zápise.

 

Škola na webovom sídle školy  a na dverách školy zverejní zoznam všetkých prihlásených uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na štúdium. Zoznam zoradený podľa bodového zisku bude obsahovať poradie uchádzačov, ktorých identifikátorom bude vopred pridelený číselný kód. Tento kód slúži na spracovanie údajov v prijímacom konaní a bude uvedený v Rozhodnutí  o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium.

Ak nebude naplnený plán výkonov, uskutoční sa druhé kolo prijímacích skúšok. Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční prijímacie konanie v ďalšom termíne, bude zverejnené najneskôr 09. 06. 2017.

Kritéria prijímania, forma, obsah a rozsah prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou dňa 30. januára 2018.

 

Mgr. Pavel Lalík,

riaditeľ gymnázia


stiahnúť vo formáte pdf

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Detva
  ul. Štúrova 849,
  962 12 Detva
 • +421 x 455457619
  +421 x 455456144

Fotogaléria