Navigácia

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Navigácia

Prijímacie skúšky

Kritéria na prijímanie uchádzačov

do  I. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2023/2024

Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 849, 962 12 Detva  v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade s usmernením prijímacieho konania na stredné školy pre školský rok 2023/2024 MŠVVaŠ SR z 12. januára 2022 a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 27. januára 2022 stanovuje nasledovné kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium – štvorročný vzdelávací program.

1. Podmienky na zaradenie uchádzača do prijímacieho konania

 

V zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v platnom znení sa prijímacích skúšok môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie.

Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky je 20. marec 2023.  Prihlášku možno podať:

 • elektronicky (zadáva sa v systéme EduPage) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo
 • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
 • V prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je uchádzač evidovaný. O úpravu formy prijímacej skúšky pre uchádzača so ŠVVP spolu s prihláškou požiada jeho zákonný zástupca na základe písomných odporúčaní a aktuálnej správy školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

2. Podmienky prijatia na štúdium

Do prvého ročníka Gymnázia, Štúrova 849, 962 12 Detva, štvorročné štúdium, v študijnom odbore 7902-J gymnázium, bude pre školský rok 2023/2024  prijatých 31 žiakov,

 • ktorý podľa § 62 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) získal nižšie stredné    vzdelanie,
 • podľa poradovníka, ktorý bude zostavený podľa celkového počtu bodov získaných v prijímacom   konaní podľa platných kritérií,
 • ktorého zákonní zástupcovia v prípade prijatia potvrdia nástup na štúdium v stanovenom termíne.

3. Kritéria prijímania pre školský rok 2023/2024

3.1. Kritériá prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky budú prijímaní žiaci, ktorí v Testovaní 9/2022 dosiahli úspešnosť najmenej 90%  v každom vyučovacom predmete samostatne (matematika i slovenský jazyk a literatúra), v zmysle § 65 ods.5, písm. a)  zákona č. 245/2008 Z. z..

3.2. Kritériá prijatia na základe prijímacej skúšky

Uchádzačov pre I. a II. kolo budeme prijímať na základe:

 • výsledkov prijímacích skúšok z profilových premetov- slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktoré sú podľa platnej legislatívy povinné pre všetky gymnáziá
 • priemerného prospechu dosiahnutého na konci 7. a 8. ročníka a na polroku 9. ročníka
 • v zmysle § 65 ods. (2) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v spolupráci so špeciálnym pedagógom

Do priemerného prospechu sa nepočítajú známky z výchov. Ak mal žiak na základnej škole dva cudzie jazyky, do priemeru sa počíta ten, z ktorého dosiahol za uvedené obdobie lepšiu známku.

3.3 Forma a obsah prijímacích skúšok

 

Slovenský jazyk a literatúra
 

 • Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva z doplňovacieho pravopisného cvičenia  a z písomného testu v trvaní 60 minút. Jednotlivé časti sú obodované tak, že žiak môže spolu získať maximálne 30 bodov. Spôsob bodovania úloh určuje predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a schvaľuje riaditeľ školy.

 

Obsahová náplň:  
ŠVP  ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia, predmet Slovenský jazyk a literatúra, výkonový a kompetenčný štandard.

 

Matematika
 

 •  Úlohy z matematiky písomnou formou rieši žiak určený počet úloh rôzneho zamerania v trvaní 60 minút. Úlohy sú bodovo ohodnotené podľa náročnosti. Žiak môže v súčte získať maximálne 30 bodov.  Spôsob ohodnotenia určuje predmetová komisia matematiky a schvaľuje riaditeľ školy.

 

Obsahová náplň:  
ŠVP  ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami, predmet Matematika, výkonový a kompetenčný štandard.


Spolu za písomné prijímacie skúšky (matematika + slovenský jazyk a literatúra) musí žiak dosiahnuť minimálne 14 bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne!

 

3.4 Bodové hodnotenie:

 

 • výsledky prijímacej skúšky z profilových predmetov, t. j. slovenského jazyka a literatúry a matematiky
 • študijné výsledky dosiahnuté v základnej škole: maximum 100 bodov
 • umiestnenie na 1.- 3. mieste (v 7., 8. a 9. ročníku) v:
  • krajských súťažiach a olympiádach vo všetkých predmetoch (okrem výchov) a účasť v celoštátnom kole: 10 bodov, (v okresnom kole 5 bodov)
  • maximálny očet za súťaže a olympiády 30 bodov

 

Body uchádzač získa za najvyššie umiestnenie v príslušnej súťaži na základe diplomu alebo potvrdenia, ktoré treba doložiť k prihláške na štúdium. Na potvrdení musí byť uvedené meno a priezvisko žiaka, názov olympiády alebo súťaže, umiestnenie, dátum, podpis a pečiatka.

Pri udeľovaní bodov sa vychádza zo známok za jednotlivé predmety, ktoré sú uvedené na prihláške žiaka. Za správnosť údajov zodpovedá príslušná základná škola a zákonný zástupca, ktorý prihlášku podpísal.

Poradie uchádzačov bude zostavené na základe výpočtu podľa nasledovného vzorca:


PB = 150 - 50 x P  + body za PS + body za súťaže


PB - počet bodov
P - priemer známok za 7., 8. r. a polrok 9. r.
PS -  body za matematiku a slovenský jazyk

V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje o poradí:

 1. prednosť dostane uchádzač so ZPS.
 2. lepší priemerný prospech za  7., 8. r. a polrok 9. r. základnej školy

 

4. Termín prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky sa budú realizovať v dvoch termínoch:
1. termín – 02. 05. 2023 
2. termín – 09. 05. 2023

Uchádzači, ktorí pre nedostatok miesta neboli prijatí, budú prijímaní na miesta uvoľnené po zápise.


Škola na webovom sídle školy https://gymdt.edupage.org na dverách školy zverejní zoznam všetkých prihlásených uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na štúdium. Zoznam zoradený podľa bodového zisku bude obsahovať poradie uchádzačov, ktorých identifikátorom bude vopred pridelený číselný kód. Tento kód slúži na spracovanie údajov v prijímacom konaní a bude uvedený v Rozhodnutí  o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium.

Ak nebude naplnený plán výkonov, uskutoční sa druhé kolo prijímacích skúšok. Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční prijímacie konanie v ďalšom termíne, bude zverejnené najneskôr  02. 06. 2023.

Kritéria prijímania, forma, obsah a rozsah prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou dňa 27. 01. 2022.

Mgr. Pavel Lalík v. r.
 riaditeľ gymnázia


na stiahnutie vo formáte pdf: GYMDT_Kriteria_a_terminy_2023_2024.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Detva
  ul. Štúrova 849,
  962 12 Detva
 • pevná linka:
  +421 45 54 57 619 fax
  +421 45 54 56 144 telefón

  mobil:
  +412 940 624 588
  +421 940 624 591

Fotogaléria