Navigácia

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Navigácia

Opatrenia proti pandémií COVID-19

Aktuálna fáza opatrení na Gymnáziu v Detve

Aktuálne informácie v súvislosti s Covid 19

Šk. rok 2022/2023

Milí študenti, Važení rodičia,

riaditeľ školy na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 1. septembra 2022 pri nástupe do školy rodič / plnoletý žiak predkladá prostredníctvom Edupage (žiadosti/vyhlásenia) alebo v papierovej podobe Písomné vyhlásenie o bezpríznakovostiPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka.

Po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladá rodič / plnoletý žiak vyhlásenie opätovne.

V prípade, že rodič / plnoletý žiak nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za príznakového a škola bude bezodkladne kontaktovať rodiča.

Mgr. Pavel Lalík

riaditeľ školy


Šk. rok 2021/2022

Dištančné vzdelávanie od 13. 12. 2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie na stredných školách. Vyučovanie na Gymnáziu v Detve bude prebiehať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu, ktorý je zverejnený na Edupage.

Počas tohoto obdobia sa nebude poskytovať ani strava v šk. jedálni na ZŠ a MŠ A. Vagača.

O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

 

10. 12. 2021

Mgr. Pavel Lalík

riaditeľ školy

 

2021-12-08-rozhodnutie_min-21379.pdf


 

Prezenčné vyučovanie od 1. 12. 2021

Milí študenti, Vážení rodičia,

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o ďalšej organizácií vyučovania na Gymnáziu v Detve, ktoré bude nasledovné.

 1. Od 1.12. 2021 bude vyučovanie pokračovať vo forme prezenčného vyučovania – podľa pôvodného rozvrhu, schváleného v septembri 2021
 2. Do školy prídu len žiaci, ktorí nie sú chorí alebo v akejkoľvek karanténe, aby tak neohrozili ostatných spolužiakov – koordinovať bude p. Szakál
 3. Každý žiak, ktorý príde do školy sa musí preukázať vyhlásením o bezinfekčnosti (písomne alebo prostredníctvom Edupage)
 4. V škole je žiak povinný používať prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.
 5. Koordináciou a aktualizáciou rozvrhu sú poverení kolegovia p. Strýček a p. Drobová.
 6. Komunikácia žiakov a triednych učiteľov bude fungovať na štandardnej úrovni – prezenčná forma vyučovania je povinná


Verím že pochopíte zdravotne nepriaznivú situáciu a zodpovedne pristúpite k plneniu si svojich školských povinností a zároveň neohrozíte svojich spolužiakov.

Dovoľte aby som sa poďakoval za trpezlivosť, tolerantnosť a spoluprácu

V prípade že vláda, ÚVZSR resp. MŠVVŠ SR alebo zriaďovateľ školy (BBSK) rozhodne inak, budeme Vás včas informovať.


30.11.2021 

Mgr. Pavel Lalík

riaditeľ Gymnázia v Detve


 

Dištančné vyučovanie od 8. 11. 2021

7. 11. 2021

Oznamujeme študentom, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude od pondelka 8. 11. 2021 až do odvolanie vyučovanie pokračovať dištančnou formou.

Rozvrh dištančného vzdelávania bude zverejnený na Edupage.

 


Dištančné vyučovanie

2. 11. 2021

Oznamujeme študentom, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude od stredy 3. 11. 2021 do piatku 5. 11. 2021 vyučovanie prebiehať dištančnou formou.

Zároveň oznamujeme stravníkom školskej jedálne na ZŠ A. Vagača, že boli počas týchto dní odhlásení zo stravovania.

Rozvrh dištančného vzdelávania bude zverejnený na Edupage.


OZNAM PRE RODIČOV

21. 10. 2021

V zmysle usmernenia MŠ SR a Školského semaforu Vám pripomíname, že v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 u Vášho syna/ Vašej dcéry (PCR testami alebo antigénovými testami) ste   povinní   bezodkladne oznámiť túto skutočnosť  prostredníctvom:

1.    EduPage triednemu učiteľovi

2.    na tel. č. 045/54 56 144,  0940 624 588,  0940 624 591

Naďalej Vás prosíme o týždenné nahlasovanie výsledku Ag-testu, ktorý ste už vykonali (vo formáte dátum/negatívny-pozitívny) triednemu učiteľovi prostredníctvom EduPage.

Ďakujeme

 


Prehlásenie o bezpríznakovosti:

Toto prehlásenie bude možné zaslať aj v elektronickej podobe na Edupage stránkach školy v časti Žiadosti/vyhlásenia.


Domáce samotestovanie antigénovými testami

Milí žiaci, vážení rodičia.

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Vážení rodičia, do 26. 08. 2021 je potrebné aby ste vyjadrili svoj záujem o domáce antigénové samotestovanie. Môžete tak urobiť, mailom alebo pomocou formulára, ktorý bude dostupný na stránke Edupage našej školy.


 

Usmernenie riaditeľa Gymnázia v Detve č. 3/2021

Na základe aktuálnej a platnej legislatívy, ktorá sa dotýka aj našich študentov 4. ročníka  vydávam nasledovné „Rozhodnutie“ upravujúce  spôsob vyučovania na Gymnáziu v Detve :  

 1. Vyučovanie pre študentov 4. ročníka bude v čase od 15. 03. 2021 až do odvolania  prebiehať  prezenčnou  formou podľa upraveného rozvrhu (viď príloha).
 2. Vyučovanie pre študentov 1. – 3. ročníka bude v čase od  15. 03. 2021 až do odvolania  prebiehať naďalej dištančnou formou podľa posledne aktualizovaného a upraveného rozvrhu (príloha)
 3. Počas tohto obdobia bude sprístupnená pre všetkých učiteľov Gymnázia v Detve  aj škola, takže dištančné vzdelávanie ako aj online hodiny pre žiakov 1. – 3. ročníka  môžu realizovať aj zo školy aj z domu.
 4. Prezenčná forma vyučovania (4.ročník) bude za podmienok negatívneho testu študentov, ktoré prinesú do školy a čestného prehlásenia o bezinfekčnosti domácnosti (na základe negatívneho testu jedného z rodičov).
 5. Zamestnanci  školy  sú tiež povinní preukázať sa negatívnym testom podľa vyhlášky ÚVZ SR  (ktorý platí max. 7 dní)

 

V ďalšom období bude forma vyučovania závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku, respektíve podľa vývoja v regiónoch, pričom lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ  vo Zvolene.

V Detve dňa  12. 03. 2021

                                        
Mgr. Pavel Lalík v. r.

 

verzia na stiahnutie v pdf: 2021-03-Rozhodnutie_riad_3.pdf

čestné prehlásenie o bezinfekčnosti domácnosti (na základe negatívneho testu jedného z rodičov):

 

ROZVRH ONLINE HODÍN pre 1. - 3. ročník a ROZVRH PREZENČNÉHO VYUČOVANIA 4. ročníka platný od 22.3.2021: Rozvrh_od_22.3.pdf  (aktualizácia 19. 3. 2021)


Vyučovanie v týždni od 1. 3. do 5. 3. 2021.

V nadväznosti na aktuálnu situáciu (okres Detva je v čiernom pásme: https://korona.gov.sk) a po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vás informujeme, že v týždni od 01. 03. 2021 do 05. 03 2021 sa na Gymnáziu v Detve bude vyučovať vo všetkých ročníkoch dištančnou formou podľa rozvrhu platného počas distančnej formy výuky.

V Detve 26. 02. 2021

Pavel Lalík
riaditeľ školy.


Vyučovanie v týždni od 22. 2. do 26. 2. 2021.

V nadväznosti na aktuálnu situáciu (okres Detva je v čiernom pásme: https://korona.gov.sk) a po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vás informujeme, že v týždni od 22. 02. 2021 do 26. 02. 2021 sa na Gymnáziu v Detve bude vyučovať vo všetkých ročníkoch dištančnou formou podľa rozvrhu platného počas distančnej formy výuky.

V Detve 19. 02. 2021

Pavel Lalík
riaditeľ školy.


Usmernenie riaditeľa Gymnázia v Detve č. 2/2021

Na základe rozhodnutia  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  o nástupe do škôl od 08. 02. 2021, ktoré sa dotýka aj našich študentov 4. ročníka  vydávam nasledovné „Rozhodnutie“ upravujúce  spôsob vyučovania na Gymnáziu v Detve:  

 1. Vyučovanie pre študentov 4. ročníka bude v čase od 08. 02. 2021 až do odvolania  prebiehať  prezenčnou  formou podľa rozvrhu, ktorý bol schválený v septembri 2020 (pôvodný rozvrh).

 2. Vyučovanie pre študentov 1. – 3. ročníka bude v čase od  08. 02. 2021 až do odvolania  prebiehať naďalej dištančnou formou podľa posledne upraveného rozvrhu, ktorý si môžu v závislosti od prezenčného rozvrhu 4. ročníka upraviť.

 3. Počas tohto obdobia bude sprístupnená pre všetkých učiteľov Gymnázia v Detve  aj škola, takže dištančné vzdelávanie ako aj online hodiny pre žiakov 1. – 3. ročníka  môžu realizovať aj zo školy aj z domu.

 4. Od 08. 02. 2021 budú otvorené stredné školy (teda aj Gymnázium Detva)  za podmienok negatívneho testu študentov, ktoré prinesú do školy a čestného prehlásenia o bezinfekčnosti domácnosti (na základe negatívneho testu jedného z rodičov).

 5. Zamestnanci  školy  sú tiež povinní preukázať sa negatívnym testom podľa vyhlášky ÚVZ SR  (ktorý platí max. 7 dní)

 6. Dňa 05. 02. 2021 o 11:00 h online pracovná porada za účelom aktualizácie stavu vzdelávania ako aj postupu pri návrate  maturantov do školy.


Záverom je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú aktuálne na týždeň od 08. 02. 2021, následne od 15. 02. 2021 do 19. 02. 2021 budú jarné prázdniny.  Od 22. 02. 2021 bude forma vyučovania závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku, respektíve podľa regiónov, pričom lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ  vo Zvolene.

V Detve dňa  04. 02. 2021                                             

Mgr. Pavel Lalík v. r.

čestné prehlásenie o bezinfekčnosti domácnosti (na základe negatívneho testu jedného z rodičov):


Oznam pre plnoletých žiakov 4. ročníka Gymnázia v Detve

TESTOVANIE

Na základe rozhodnutia MŠ SR návrat do školy na prezenčné vyučovanie od 08. 02. 2021  si vyžaduje predloženie platného negatívneho testu, ktorý si môžu žiaci, rodičia  a zamestnanci školy urobiť v piatok 05. 02. 2021 na dostupných MOM.

Verím, že maturanti si uvedomujú dôležitosť a význam prezenčného vyučovania a do školy 08. 02. 2021 nastúpia v plnom počte, aby získali čo najviac vedomostí.

V Detve 04. 02. 2021                                    

Mgr. Pavel Lalík, v. r

 


Prerušenie školského vyučovania od 11. 01. 2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. januára 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.

Vyučovane na Gymnáziu v Detve bude ďalej pokračovať formou dištančného vzdelávania podľa rozvrhu tak, ako bolo dané doteraz.

Rozhodnutie ministra z 5. 1. 2021 (pdf, 452.76 kB)


Stravovanie na ZŠ a MŠ A. Vagača v Detve

1. V zmysle pokynu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu súčinnosťou od 12. októbra 2020, podľa bodu f)  rozhodnutia: „v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona“.

Z uvedeného dôvodu vyplýva, že pre študentov Gymnázia v Detve nebude poskytovaná strava na ZŠ a MŠ A. Vagača v Detve.

2. V prípade, že si študent potrebuje zobrať domov svoje veci zo školy, môže tak urobiť 13. 10. 2020 od 11:00 do 13:00 hod.

3. Informácie o forme a spôsobe dištančného štúdia dostanú študenti v priebehu týždňa (12. – 16. 10. 2020) od jednotlivých vyučujúcich.

 


USMERNENIE

Riaditeľa Gymnázia v Detve

Na základe Usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 11.10.2020, ktorý podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

mimoriadne prerušil školské vyučovanie v stredných školách

podľa § 32 školského zákona

s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania

 

Na základe uvedeného riaditeľ Gymnázia nariaďuje :

 1. DIŠTANČNÚ  FORMU  VZDELÁVANIA na Gymnáziu v Detve  v termíne od 12.10. 2020 až do odvolania

 

 1. Triednym učiteľom 1. – 4. ročníka , aby kontaktovali a informovali svojich žiakov, aby od 12.10.2020 nechodili do školy a aby sa pripravili na dištančnú formu štúdia (bližšie pokyny po porade)

 

V Detve dňa 11.10.2020                                                       Mgr. Pavel Lalík v.r.

                                                                                    Riaditeľ školy 

 


Vstup návštevníka do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby:

tlačivá na stiahnuie


 

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok: https://www.minedu.sk/oznam-ruska-na-skolach/

Povinnosť nosiť rúška na stredných školách sa predlžuje minimálne do konca septembra. Pri nosení rúšok v školách platia rovnaké pravidlá ako pred 15. septembrom 2020. 

Rodič je povinný po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predložiť písomné vyhlásenie a  zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové vreckovky. Všetky potrebné tlačivá nájdete nižšie. 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti:

 

V prípade, že žiak nebude mať potrebné dokumenty, 2 ks rúška, papierové vreckovky, NEBUDE MU UMOŽNENÉ VSTÚPIŤ DO TRIEDY. 


Gymnázium Detva sa momentálne nachádza v zelenej fáze.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy stredná škola, pracovisko praktického vyučovania, jazyková škola alebo školský internát nemá žiadneho žiaka či zamestnanca, u ktorých je potvrdené ochorenie COVID-19https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

Počas zelenej fázy platia nasledovné opatrenia:

tabuľka na stiahnutie vo formáte pdf: opatrenia_zelena_faza.pdf

 


Prehľad jednotlivých fáz opatrení:

 


posledná aktualizácia 21. 10. 2021

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Detva
  ul. Štúrova 849,
  962 12 Detva
 • pevná linka:
  +421 45 54 57 619 fax
  +421 45 54 56 144 telefón

  mobil:
  +412 940 624 588
  +421 940 624 591

Fotogaléria